Dátum: 19-03-21 15:15

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász (székhely: 6723 Szeged, Csongor tér 8.; adószám: 18454789-1-06; telefon: 0620/82-33-779; email: szegedikaritasz@gmail.com; „Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön adatait, amelyet Ön a Szervezet munkatársai által használt e-mail címre küldött meg, vagy postai úton a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász részére a 6723 Szeged, Csongor tér 8. címre küldött levélben juttatott el, vagy személyesen adott át az Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász részére. 

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A kérelem, esetleírás, tájékoztatás, beszámoló elküldése során megadott személyes adatok kezelésére a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász (székhely: 6723 Szeged, Csongor tér 8.; adószám: 18454789-1-06; telefon: 0620-82-33-779; email: szegedikaritasz@gmail.com jogosult.
A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitásznál az Ön által megadott személyes adatokhoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: az Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász vezetői és adott programban dolgozó munkatársak.

A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki. A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász adatvédelmi feladat ellátásáért felelős munkatársa, aki a következő e-mail címen és telefonszámon érhető el: szegedikaritasz@gmail.com, 0620/82-33-779.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász a kérelem, esetleírás, tájékoztatás, beszámoló megküldése során megadott személyes adatokat a válasz megküldése, kapcsolattartás, segítségnyújtás, ügyintézés, tájékoztatás kérés és nyújtás, a szerződések teljesítéséhez szükséges nyilvántartások vezetése, hivatalos megkeresés esetén adatszolgáltatás elkészítése végett kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az adatai, kérelme elektronikus vagy postai úton történő megküldésével vagy személyes átadásával ad meg.
Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató az online felületen (www.szegedcsanadikaritasz.hu elérhető linken keresztül érhető el, papíralapú tájékoztató pedig a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász által megjelölt cím alatt kérhető.

3. Személyes adatok címzettjei

A megadott személyes adatokat a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász további személy részére nem adja át vagy továbbítja, erre kizárólag a szerződések teljesítéséhez szükséges mértékben kerül sor, a Hatóságok egyedi kérésére, az Adatkezelő által vállalt szolgáltatások és a jogszabályokból fakadó kötelezettségek teljesítése végett.

4. Az adatkezelés időtartama

A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász az Ön által a megadott személyes adatokat, kérelem, nyilatkozat egyéb dokumentáció megküldésétől kezdődően kezeli.

A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász az Ön adatait addig kezeli, amíg a hatályos jogszabályok alapján ez szükséges, de max. 10 évig. A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász az Ön által megküldött adatait, illetve az abban szereplő személyes adatokat erre irányuló kérés esetén 3 munkanapon belül törli, a 6.3. pontban megjelölt feltételek szerint. A dokumentációban szereplő személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmet elektronikus úton az szegedikaritasz@gmail.com e-mail címre küldött e-mailben vagy postai úton az Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász részére a 6723 Szeged, Csongor tér 8. küldött levélben kérheti.

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1 A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2 A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász az adatkezelési tájékoztató módosításáról Önt külön nem értesíti, ezt kizárólag a Szervezet honlapján teszi közzé.

5.3 Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor ezt elektronikus úton az szegedikaritasz@gmail.com e-mail címre küldött e-mailben vagy postai úton a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász a 6723 Szeged, Csongor tér 8. címre küldött levélben teheti meg.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1 Hozzáféréshez való jog
Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitásztól arra vonatkozóan, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász kezeli-e az Ön személyes adatait.

Ha a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

6.2 Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitásztól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

6.3 Törléshez való jog
A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.
A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitásznak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász személyes adatait jogellenesen kezelte, (iv) a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.
Ha a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitászra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitászra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitászt, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) az Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitásznak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

7. Jogsértés esetén tehető lépések

7.1 Ha úgy gondolja, hogy az Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: szegedikaritasz@gmail.com.

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:    1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím:                     1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Telefon:                +36 (1) 391-1400
Fax:                     +36 (1) 391-1410
E-mail cím:           ugyfelszolgalat@naih.hu.

7.3 Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Letölthető tájékoztatók:
Üzenetküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Önéletrajzok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Fénykép és videófelvétel